O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązuje prawo odpowiedzialności za produkt wadliwy.
Okres przedawnienia dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wynosi zasadniczo 2 lata.

Jednak w następujących wyjątkowych przypadkach obowiązują inne warunki:
Jeśli podmiot umowy jest zgodny z:
– prawem szwedzkim, okres przedawnienia wynosi 3 lata
– prawem islandzkim, okres przedawnienia wynosi 5 lat
– prawem irlandzkim, okres przedawnienia wynosi 6 lat.
Okres przedawnienia dla zgłaszania wad w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Portugalii, Słowenii i Słowacji wynosi jeden rok od daty otrzymania produktu.

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie mają zastosowania w następujących przypadkach roszczeń odszkodowawczych spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców:
– zranieniem życia, ciała lub zdrowia
– z celowym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków, a także ze złośliwością
– w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których zgodność kontrahent może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne)
– w ramach przyrzeczenia gwarancji, o ile zostało to uzgodnione, lub
– w zakresie, w jakim ma zastosowanie zakres odpowiednich krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab