§ Definicje

 1. Szumisie sp. z o.o. - wydawca Elektronicznych Bonów Podarunkowych, tj. Szumisie sp. z o.o.,99-400 Łowicz, Jamno 73 B, NIP:834-188-36-83, REGON:362282950, KONTO BANKOWE: 93 1140 1977 0000 3857 3500 1005. Numer infolinii: 500 030 032, e-mail kontaktowy: sklep@szumisie.pl.
 2. Elektroniczny Bon Podarunkowy - bon towarowy w formie elektronicznej (kodu alfanumerycznego), uprawniający Użytkownika do nabycia towaru w Sklepie Internetowym.
 3. Nabywca - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej,a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa od Szumisie sp. z o.o. Elektroniczny Bon Podarunkowy w zamian za środki pieniężne.
 4. Sklep Internetowy Szumisie - prowadzony przez Szumisie sp. z o.o. sklep internetowy dostępny w domenie www.szumisie.pl.
 5. Użytkownik - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Elektronicznego Bonu Podarunkowego. 

§ Warunki

 1. Elektroniczny Bon Podarunkowy uprawnia Użytkownika do nabycia od Szumisie sp. z o.o. towarów przez nie sprzedawanych do wysokości środków pieniężnych, którymi został doładowany.
 2. Elektroniczny Bon Podarunkowy może być użyty wyłącznie do zakupu towarów w Sklepie Internetowym. Elektroniczny Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części. Powyższy punkt dotyczy także sytuacji gdy Elektroniczny Bon Podarunkowy nie zostanie wykorzystany w okresie jego ważności.
 3. Zakup Elektronicznego Bonu Podarunkowego może być dokonany bezpośrednio od Szumisie sp. z o.o. w Sklepie Internetowym.
 4. Nabywca, dokonujący zakupu Elektronicznego Bonu Podarunkowego bezpośrednio od Szumisie sp. z o.o., zobowiązuje się do przekazania Szumisie sp. z o.o. środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Elektronicznego Bonu Podarunkowego. Zapłata za Elektroniczny Bon Podarunkowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego może nastąpić za pomocą elektronicznych metod płatności udostępnionych na https://szumisie.pl/sposoby-platnosci/

§ Termin ważności Elektronicznego Bonu Podarunkowego

 1. Elektroniczny Bon Podarunkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu.
 2. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Elektronicznego Bonu Podarunkowego tylko w okresie jego ważności. Upływ terminu ważności uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem Elektronicznego Bonu Podarunkowego.

§ Zasady korzystania

 1. Elektroniczny Bon Podarunkowy jest wydawany na Okaziciela.
 2. Do zapłaty Elektronicznym Bonem Podarunkowym nie jest wymagana rejestracja w Sklepie Internetowym.
 3. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Elektronicznym Bonem Podarunkowym wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Elektronicznego Bonu Podarunkowego i/ lub do upływu jego ważności.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna.

§ Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Elektronicznego Bonu Podarunkowego Użytkownik może złożyć bezpośrednio do Szumisie sp. z o.o. na adres e-mail sklep@szumisie.pl,lub pisemnie na adres siedziby. Zgłoszenie powinno zawierać wszelkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 2. Reklamacje związane z zakupem Elektronicznego Bonu Podarunkowego Szumisie sp. z o.o. rozpatruje w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pocztą elektroniczną, lub listowną w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zakupu Elektronicznego Bonu Podarunkowego nabytego od Szumisie sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia nabycia.
 2. Wolę odstąpienia od zakupu Elektronicznego Bonu Podarunkowego należy zgłosić za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@szumisie.pl
 3. Szumisie sp. z o.o. dokona weryfikacji, czy Elektroniczny Bon Podarunkowy nie został wykorzystany. Po pozytywnej weryfikacji, nastąpi zwrot kwoty stanowiącej równowartość Elektronicznego Bonu Podarunkowego.

§ Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony jest nieprzerwanie na https://szumisie.pl/
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Szumisie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny.